Thomas Edison Quotes Quotes

I Haven't Failed. I've Found 10,000 Ways That Don't Work.
Author : Thomas Edison
[ Vote(s) ]

Send Quote To Your Friend

Thomas Edison Quotes Quotes

Related Quotes

Send this Thomas Edison Quotes quotes / sayings to your friends.