வேலை பொன்மொழிகள்

சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துக்கொண்டு செய்தால் எந்த வேலையும் மிகக் கடினமானதாக இருக்காது.
ஆசிரியர் : ஹென்றி போர்ட்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

வேலை பொன்மொழிகள்

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்

இந்த வேலை தமிழ் பொன்மொழிகளை (Tamil Ponmozhigal) உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.