என்னை சந்திப்பவர்கள் வெற்றியடையாமல் போவதில்லை இப்படிக்கு தோல்வி...
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்