பிரிவும் கோபமும் ஒருவரை மறப்பதற்கு அல்ல.... அவர்களை அதிகமாக நினைப்பதற்கே.....
ஆசிரியர் : தெரியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்