இவ்வுலகில் பிறந்த நீங்கள் அதற்கு அடையாளமாய் ஏதேனும் விட்டுச்செல்லுங்கள். இல்லையேல் உங்களுக்கும் மரங்களுக்கும் வேறுபாடு இல்லாமற் போய்விடும்
ஆசிரியர் : விவேகனந்தர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்