வீரம் தமிழ் மரபின் வேர்.. காளை எங்கள் உறவுக்கு நேர்... அவிழ்ப்பதும் அணைப்பதும் எங்கள் உரிமை...
ஆசிரியர் : அறியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்