உன்னை அளவின்றி புகழ்கிறவன், ஏற்கனவே உன்னை ஏமாற்றி விட்டான். அல்லது ஏமாற்ற விரும்பிகிறான்.
ஆசிரியர் : அறியாதவர்
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்