வான்பொழிந்து சூரியஒளி அளித்து மண் சுமக்க கரும்பு இனிக்க, இயற்கை தந்த பரிசு புன்னகை மட்டுமே பெரிசு இனிய பொங்கல் தின நல்வாழ்த்துக்கள்
ஆசிரியர் : Unknown
[ வாக்கு(கள்) ]

நண்பருக்கு பொன்மொழியினை அனுப்பு

தொடர்புடைய பொன்மொழிகள்